با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

677_1548705838.jpg شما می‌رید بهشت، ما می‌ریم جهنم!
چرا و چطور «بمب» چنین می‌کرد؟ پاسخش موضوع اصلی این یادداشت است....