با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

719_1548106614.jpg لبخند داریم تا لبخند
ماجرای آن هجده جلد کتاب جیبی عزیز نسین با ترجمه‌ی رضا همراه...