با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

666_1546982555.jpg دیدن، باور‌داشتن، لمس‌کردن و حقیقت
فرهنگ عامه, ماتریکس و فلسفه...