با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

749_1538419219.jpg ضعف سیاست خارجی ایران در سال‌های جنگ
تعیین سرنوشت جنگ بدون حضور ایران...