با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

749_1532526421.jpg سنجاق‌ها
سنجاق‌ها دست به دست در کارند تا درس مبادله دیکته کنند. ...