با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

868_1531024489.jpg اثرات مخرب خشم بر زندگی انسان‌ها
اینکه بر سر بسیاری از موارد خشمگین شویم، کاملاً طبیعی است. حتی فردی که قلب رئوفی نیز داشته باشد، گاه...