با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

666_1529572551.jpg چنین گفت بارت: نیچه و فضیلتِ بد بودن
سیمپسون‌ها و فلسفه...