با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

749_1523713879.jpg پارادایم های علمی، توهم خرگوش و اردک
آیا ما جهان را همانگونه می بینیم که اجداد انسانی‌مان مشاهده می‌کردند؟...