با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

768_1510427023.jpg پایان دراماتیک برای اولین نخست‌وزیر انقلاب
طالقانی گفته بود آقایان وفا و صفا نخواهند داشت...