با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

749_1506772075.jpg جنگ برای نبرد با اسراییل
شرایط عجیب ایران برای پایان جنگ پس از آزادی خرمشهر...