با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

749_1504104912.jpg پیرمردهای دردسرساز نهضت آزادی یا دوستان انقلاب؟
ناطق نوری می‌گفت اگر لازم باشد آن‌ها را سینه دیوار بگذاریم...