با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

677_1504008915.jpg عاشقی مرگ مولف نداره!
زن‌های فرانسوی 200 سال فقط بلیت خریدن!...