با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

749_1503501371.jpg جعبۀ سیاه مدرسه
قدیم‌ها اسمش مبرز بود، بعد شد؛ مبال، بعدها مستراح و پس از آن توالت و دستشویی و حالا می‌گویند سرویس ب...