با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

677_1503389864.jpg سرنوشت سیاه در مستطیل سبز
نگاهی گذرا به تیم‌های فوتبال سرشناس ایران که دیگر خبری از آنها نیست ...