با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

749_1503292098.jpg دیکتاتور کوچولو
تقدیم به دیکتاتور‌های کوچک و حقیر که از نیاز مالی مردم برای ارضای حقارت و عقده‌های خود سو استفاده می...