با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

767_1501667528.jpg معلم خوب، معلم بد
برای من بهرین معلم‌های زندگی‌ام بی‌بی عالیه، آقای ادیب، خانم مینو، هوشنگ گلشیری، سیف الله داد، محمدر...