با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

749_1500717311.jpg کلیشه‌های سفری
محیطِ زیست بی‌نوا نابود می‌شود و پرنده‌ها بی‌خواب، اما بانیانِ قضیه هیچ لذتی از ماجرا نبرده‌اند. انگ...