با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

767_1499251330.jpg ویسی، کاسترو و جنگ آدیوس و اسپورتکس
حالا میتوانیم به افتخار بچه‌های خوزستان دسته‌ جمعی آواز بخوانیم...