با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

780_1499496230.jpg زبانی به شیرینی عید!!
به نظرم یکی از جذاب‌ترین کارایی که یک برنامه نویس تو ایام تعطیلی و بیکاریش و بخصوص تعطیلات عید میتون...