با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

749_1497961385.jpg این پاپتی
حفظ میراث بیش از آن که وابسته به علم و دانش باشد، نیازمند انسان های عاشق است...