با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

749_1494836155.jpg زمهریر
هر دو برادر مدرک دیپلم داشتند و از بیشتر کارگران و پرسنل کارخانه باسوادتر بودند چیزی از ادب کم نداشت...