با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

692_1494399756.jpg آثار راه یافته به مرحله نهایی: تفرجی بر مشتری، به مناسبت میعادش با جونو
مسیر زمین تا مشتری چندان هم جالب توجه نیست. یعنی چندان مناظر طبیعی چشم‌نوازی ندارد که بتوان توصیفشان...