با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

692_1494399120.jpg آثار راه یافته به مرحله نهایی: «بالا آمدیم ماست بود، قصه‌ی ما راست بود» یا چطور بدانیم که طرف دارد به‌مان دروغ می‌گوید؟
رعایت انصاف ایجاب می‌کند که بپذیریم تظاهرات دروغ در آدمیزاد، از بی‌چارگی آن آدمیزاد نشأت گرفته...