با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

750_1494403716.png راهنمای عملی پدر سوختگی یا چگونه در ایران زندگی کنیم؟
آنچه برای دیگران از «رفتار من» باعث تأسف است، برای خودم مایه افتخار است. این که در محیط آن قدر جرئت ...