با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

749_1493884059.jpg سیفون
من اما دختری هستم که شش ماهگی ام را به یاد دارم وقتی اتوبوس تصادف کرد و پدرم را کت بسته پیش خدا بردن...