با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

749_1493816830.jpg مژدگانی بدمزه
اگر سر سفره عقد یک بله زورکی و زیر لب نگفته بود حتم پیدا می کردم که لال است. شوهرِ من مرد کم حرفی ست...