با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

692_1493791465.jpg آثار راه یافته به مرحله نهایی: هولاهوپ
مادری که دوست داشت به جای شلوار، دامن بپوشم و صبح به صبح موهایم را شانه کنم و گل سر صورتی رنگ بزنم، ...