با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

692_1496293987.jpg اطلاعیه: با رای داوران، نفر اول مسابقه‌ی نویسندگی برای وب مشخص شد.
مسابقه‌ی نویسندگی موضوع آزاد با هدف حمایت و ارتقاء فرهنگ تألیف در وب فارسی، به ایستگاه نهایی رسید و...