با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

425_1491396059.jpg تنبلی کلید موفقیت است
مردم در تلاش برای تلف نکردن ساعتی از عمر خود، سال‌ها وقت تلف می‌کنند....