با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

73_1486889130.jpg برگی از تاریخ: قحطی بزرگ ایران بین سال‌های ۱۹۱۷ تا ۱۹۱۹ و قحطی روسیه در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۲۲
برآورد می‌شود که در قحطی بزرگ ۱۲۹۶–۱۲۹۸ هجری شمسی (۱۹۱۷ تا ۱۹۱۹ میلادی) چیزی بین ۸ تا ۱۰ میلیون نفر ...