با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

158_1485406382.jpg سوشا مکانی به استرومگدست نروژ پیوست
سوشا مکانی گلر سابق تیم پرسپولیس به تیم نروژی استرومگدست پیوست....