با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

616_1485241262.jpg چگونه بهترین تیم‌های کاری جهان را بسازیم؟
گوگل برای ساخت یک تیم عالی، مطالعه دو ساله‌ای را ‌بطور جداگانه آغاز نموده و دریافته است که در تخمین ...