با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

425_1483960676.jpg خوابیدن با لنزهای تماسی چه خطراتی دارد؟
شاید به علت خستگی یا فراموشکاری یادتان برود که لنزهایتان را هنگام خواب از چشمتان بردارید، در این صور...