با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

578_1483940075.jpg آیا خواب زیاد سبب چاقی می‌شود؟
اکنون تعداد زیادی از مطالعات و پژوهش ها حاکی از آنست که نداشتن خواب کافی می تواند اثرات سویی بر سلام...