با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

57_1481713328.jpg امروز کارت‌ های جدیدی برای Star Wars: Force Collection عرضه می‌ شود
بازی رایگان و کارتی Star Wars: Force Collection، سومین دسته از کارت‌های خود را امروز دریافت می‌کند. ...