با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

483_1481626462.jpg مسعود خوانساری: دولت ملوک‌الطوایفی اداره می‌شود
ساعت ۲۴- جمعی کمتر از ۱۰۰ نفر شامل اعضای هیات نمایندگان به همراه خبرنگاران روز سه‌شنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۹...