با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

425_1481174417.jpg صفحه اول روزنامه های صبح امروز 18 آذر 95
صفحه اول روزنامه های صبح امروز 18 آذر 95...