با جداسازی بر اساس,(کاما) می توانید این مقاله را به سه نفر ارسال نمائید.
متن ارسالی به این صورت خواهد بود :

دوست شما این مقاله را از وب سایت موضوع آزاد به منظور مطالعه به شما پیشنهاد داده است :

162_1479898358.jpg ویدئوی 5 ثانیه ای آیفون را فلج می‌کند
شاید عجیب به نظر می رسد، اما پخش یک ویدئوی خاص 5 ثانیه ای از گوشی های آیفون می تواند موجب قفل شدن و ...